IV KONKURS LITERACKI IM. KAJETANA SUFFCZYŃSKIEGO…

Regulamin
IV Konkursu Literackiego im. Kajetana Suffczyńskiego
na Gawędę Historyczną
ORGANIZATOR:

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie

WSPÓŁORGANIZATOR:

                                                                                         Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie
Gawęda – epicki lub poetycki utwór literacki, oryginalny wytwór polskiej kultury szlacheckiej i biesiadnej,
której prawzorem była luźna rozmowa o przeżyciach, z dużą ilością dygresji i ciekawostek.
(za: https://pl.wikipedia.org/)
REGULAMIN KONKURSU
I. Cele Konkursu
1. Poznawanie historii, tradycji i obyczajów regionalnych.
2. Wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz promocja tej działalności poza szkołą.
3. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
4. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości.
5. Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby indywidualne
z terenów Gminy Milejów oraz Parafii Łańcuchów.
2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas IV- VI;
• uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej;
• uczniowie szkół średnich;
• osoby dorosłe.
III. Prace konkursowe
1. Tematyka GAWĘDY powinna dotyczyć dziejów Gminy Milejów, w szczególności miejscowości
Łańcuchów, postaci, miejsc, lub wydarzeń, historii dotyczących właścicieli Łańcuchowa tj.
Druszkiewicza, Suffczyńskiego, Kuropatwy i wielu innych. Materiały dostępne są w Gminnej
Bibliotece Publicznej, jej filiach bibliotecznych, kronikach parafialnych oraz źródłach internetowych.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko prace indywidualnych autorów (wyklucza się prace
zespołowe). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane
ani nagradzane w innych konkursach.
3. Minimalna objętość pracy wynosi jedną stronę formatu A4 (czcionka Times New Roman 12,
interlinia 1,5), a prezentacja (wygłoszenie gawędy) nie powinna przekraczać 5 minut.
4. Każda praca powinna być oznaczona w następujący sposób:
• na górze kartki imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa;
• w nagłówku tytuł gawędy.
5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (zał. nr 1, do pobrania na stronie www.gok-milejow.pl lub poniżej w linku) zawierającą:
• tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasę, do której uczęszcza, dane kontaktowe,
imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres szkoły (jeśli nie jest to zgłoszenie indywidualne);
• oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez
uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) oraz
oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku;
• oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatorów, tj. zgodę na
prezentację pracy w publikacjach i powielanie jej w materiałach wydawanych przez organizatora
i współorganizatora, na witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych,
podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku
życia);
6. Prace niespełniające powyższych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej
ze względu na braki formalne.
IV. Termin i miejsce składania prac
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. I etap to ocena nadesłanych GAWĘD, wyłonienie
zwycięzców oraz zakwalifikowanie najlepszych prac do II etapu – wygłoszenia nagrodzonych prac
podczas uroczystego finału.
2. Prace można składać do dnia 15 lipca 2022r. osobiście, przesyłać na adres email
gok.milejow@gmail.com lub za pośrednictwem poczty na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie,
21-020 Milejów, ul. Fabryczna 1, z dopiskiem “Gawęda historyczna”.
V. Ocena prac
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac.
Nagrodzeni uczestnicy będą zakwalifikowani do II etapu, wygłoszenia gawęd w dniu 31 lipca 2022r.
podczas mszy św. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.
2. Kryteria oceny pracy drukowanej:
 zgodność z tematem konkursu;
 zgodność z gatunkiem (gawęda);
 poprawność językowa;
 kultura słowa.
3. Kryteria oceny wygłoszenia gawędy:
 przestrzeganie czasu prezentacji;
 mówienie z pamięci (dopuszczalne sporadyczne posiłkowanie się tekstem);
 nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą;
 emisja i modulacja głosu;
 umiejętność zainteresowania słuchacza.
VI. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody wręczone
zostaną podczas mszy św. 31 lipca br. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.
2. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub e-mailowo. Ostateczne
wyniki Konkursu (etapu II) zostaną zamieszczone na witrynach internetowych
www.parafia.lancuchow.pl, www.gok-milejow.pl oraz www.gbp-milejow.pl.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
2. Osoba do kontaktu: Dominika Kornecka, tel. 81 75-720-32.

http://karta_kajetan.pdf