Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Beneficjent :
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Łańcuchowie Łańcuchów 65, 21-020 Milejów

Tytuł Projektu:
„Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie”

Wartość Projektu ogółem: 2 115 903,45 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 797 472,42 PLN

Krótki opis projektu
Główną ideą projektu jest chęć zachowania rodzimego krajobrazu kulturowego (styk kultur i religii Wschodu i Zachodu oraz osobliwości regionu jaką jest mnogość obiektów powstałych z fundacji magnackich oraz szlacheckich, w tym kościoła w Łańcuchowie), komplementarnego wobec dziedzictwa naturalnego jako pamiątki historii i wykorzystanie jako katalizatora rozwoju regionu i osiągania korzyści społecznych i gospodarczych.

Grupami docelowa Projektu :
Mieszkańcy gminy/parafianie i turyści.

Cel główny projektu
Celem głównym projektu jest wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Milejów do 2018 r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych produktów i rezultatów tj. zwiększona liczba odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym w miejscach dziedzictwa naturalnego i dostosowanie ich do osób z niepełnosprawnościami)/ obiektów zasobów kultury i instytucji paramuzealnych oraz poddanych konserwacji zabytków ruchomych to realne możliwości zwiększenia liczby odwiedzin odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego/obiekty zasobów kultury i zwiększenia zatrudnienia (obsługa wygenerowanego ruchu i nowe możliwości pracy dzięki nowym funkcjom obiektów dziedzictwa kulturowego). Realizacja celów projektu umożliwi podwyższenie poziomu ochrony i stanu zachowania cennej zabytkowej infrastruktury dziedzictwa kulturowego/obiektów zasobów kultury oraz zwiększenie dostępności do zabytkowej infrastruktury wielokulturowego dziedzictwa regionu dla turystów i innych użytkowników.

Interesariuszami głównymi projektu są:

– Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie oraz reprezentujący ją proboszcz. – obecni i przyszli turyści indywidualni i zorganizowani oraz uczestnicy wydarzeń kulturalnych. – osoby zamieszkujące na terenie gminy Milejów w tym parafii, systematycznie korzystające z obiektów zabytkowych.

PRODUKTAMI realizowanego Projektu są:
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] -1 [szt.]
– Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [szt.] – 1 [szt.]
– Liczba wspartych instytucji paramuzealnych [szt.] -1 [szt.]
– Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego [szt.] -1 [szt.]
– Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – 1 [szt.]
– Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem [szt.] – 5 [szt.]

Wskaźniki rezultatu:
– Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok] – 3620,00 [osoby/rok]
– Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) – 910 [odwiedzin/rok]
– Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 1 [EPC]
Charakterystyka lokalizacji:
Gmina Milejów – gm. wiejska w pow. łęczyńskim, pow. 117 km2, położona w centralnej części woj. lub., na krawędzi Wyżyny Lubelskiej. Sąsiaduje z: gminą Puchaczów, miastem i gm. Łęczna, gm. Mełgiew, Piaski, Trawniki i Siedliszcze. Obszar gminy ma w przeważającej części charakter typowo rolniczy. Gmina Milejów posiada wiele walorów przyrodniczych i historycznych sprzyjających uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej, kajakarstwa i wędkarstwa. Walory krajobrazowe obszaru wzbogacane są przez obiekty kulturowe pochodzące z różnych okresów historycznych. Na terenie gminy Milejów wydzielono obszary i obiekty zabytkowe, które podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej. Wśród nich m.in.: kościół pw. WNMP w Milejowie, kościół pw. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie, dwór Steckich w Łańcuchowie, dwór szlachecki Potockich, a później Kickich w Jaszczowie.