DRUGA EDYCJA KONKURSU NA GAWĘDĘ HISTORYCZNĄ im. KAJETANA SUFFCZYŃSKIEGO

Regulamin

II Konkursu Literackiego im. Kajetana Suffczyńskiego

na Gawędę Historyczną

ORGANIZATOR:
Parafia Rzymskokatolicka
św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie

WSPÓŁORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

Gawęda – epicki lub poetycki utwór literacki, oryginalny wytwór polskiej kultury szlacheckiej i biesiadnej, której prawzorem była luźna rozmowa o przeżyciach, z dużą ilością dygresji i ciekawostek.

(za: https://pl.wikipedia.org/)

REGULAMIN KONKURSU

 1. Cele Konkursu
 2. Poznawanie historii, tradycji i obyczajów regionalnych.
 3. Wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz promocja tej działalności poza szkołą.
 4. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 5. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości.
 6. Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej.
 7. Warunki uczestnictwa w konkursie
 8. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby indywidualne z terenów Gminy Milejów oraz Parafii Łańcuchów.
 9. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas IV- VI;
 • uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum;
 • uczniowie szkół średnich;
 • osoby dorosłe.

III. Prace konkursowe

 1. Tematyka GAWĘDY powinna dotyczyć dziejów Gminy Milejów, w szczególności miejscowości Łańcuchów, postaci, miejsc, lub wydarzeń. Materiały dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej, jej filiach bibliotecznych oraz w kronikach parafialnych.
 2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko prace indywidualnych autorów (wyklucza się prace zespołowe). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 3. Minimalna objętość pracy wynosi jedną stronę formatu A4 (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5), a prezentacja (wygłoszenie gawędy) nie powinna przekraczać 5 minut.
 4. Każda praca powinna być oznaczona w następujący sposób:
 • na górze kartki imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa;
 • w nagłówku tytuł gawędy.
 1. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (zał. nr 1) zawierającą:
 • tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasę, do której uczęszcza, dane kontaktowe, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres szkoły (jeśli nie jest to zgłoszenie indywidualne);
 • oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) oraz oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku;
 • oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatorów, tj. zgodę na prezentację pracy w publikacjach i powielanie jej w materiałach wydawanych przez organizatora i współorganizatora, na witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia);
 1. Prace niespełniające powyższych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej ze względu na braki formalne.
 2. Termin i miejsce składania prac
 3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. I etap to ocena nadesłanych GAWĘD, wyłonienie zwycięzców oraz zakwalifikowanie najlepszych prac do II etapu – wygłoszenia nagrodzonych prac podczas uroczystego finału.
 4. Prace można składać do dnia 30 czerwca 2020r. osobiście, przesyłać na adres email gok.milejow@gmail.com lub za pośrednictwem poczty (w przypadku prac nadesłanych liczy się data stempla pocztowego) na adres:

          Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, 21-020 Milejów, ul. Fabryczna 1, z dopiskiem “Gawęda historyczna”.

 1. Ocena prac
 2. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac. Nagrodzeni uczestnicy będą zakwalifikowani do II etapu, wygłoszenia gawęd w dniu 26 lipca 2020r. podczas mszy św. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.
 3. Kryteria oceny pracy drukowanej:
 • zgodność z tematem konkursu;
 • zgodność z gatunkiem (gawęda);
 • poprawność językowa;
 • kultura słowa.
 1. Kryteria oceny wygłoszenia gawędy:
 • przestrzeganie czasu prezentacji;
 • mówienie z pamięci (dopuszczalne sporadyczne posiłkowanie się tekstem);
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą;
 • emisja i modulacja głosu;
 • umiejętność zainteresowania słuchacza.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu
 2. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody wręczone zostaną podczas mszy św. 26 lipca br. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.
 3. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub e-mailowo. Ostateczne wyniki Konkursu (etapu II) zostaną zamieszczone na witrynach internetowych www.parafia.lancuchow.pl, www.gok-milejow.pl oraz www.gbp-milejow.pl.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba do kontaktu: Dominika Kornecka, tel. 81 75-720-32.

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia Gawęda